O nás

PR Klub vznikl v roce 1998 jako součást Asociace Public Relations Agentur (APRA). Jeho cílem od počátku bylo sdružovat profesionály, stejně jako studenty či další zájemce o tento obor, umožnit jim vzájemné setkávání a napomáhat prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích aktivit k jejich profesnímu růstu. PR Klub je od roku 2001 až do současnosti samostatnou neziskovou organizací. Veškeré informace jsou dostupné na těchto webových stránkách nebo na e-mailu: tajemnice@prklub.cz.

Exekutiva

Výkonná ředitelka
Adéla Ivan Jansová

reditelka@prklub.cz
+420 734 393 071

Tajemnice
Daniela Příhodová

tajemnice@prklub.cz
+420 604 121 317

Produkční
Lucie Pastuchová

info@prklub.cz
+420 731 637 661

Výkonný výbor

Vedení PR Klubu je dle platných stanov v rukou Výkonného výboru složeného z členů PR Klubu. Funkční období Výkonného výboru je dvouleté. Z důvodu zachování informační a pracovní kontinuity je každý rok volena shromážděním členů jen část tohoto řídicího orgánu. V čele Výkonného výboru stojí jeho předseda či předsedkyně, kterého / kterou si volí členové Výkonného výboru mezi sebou.

Složení orgánů platné od 5. 6. 2018:

Předseda
Pavel Vlček

pavel.vlcek@prklub.cz
+420 731 425 228

PR manažer mBank 

 

Členka výboru
Alžběta Fridrichová

alzbeta.fridrichova@prklub.cz

Ředitelka a spolumajitelka agentury ADison

Místopředseda
Jan Osúch

jan.osuch@prklub.cz
+420 773 692 234

PR ředitel společnosti Travel Advance

Členka výboru
Jitka Housková

jitka.houskova@prklub.cz

Integrated Communications Specialist SAP ČR

Člen výboru
Martin Ayrer

martin.ayrer@prklub.cz

koordinátor strategické komunikace, Univerzita Karlova 

Poradní panel

Předseda poradního panelu
Petr Langer

petr.langer@prklub.cz

manažer exeterní a interné komunikace, Alensa

Revizní rada

Dozorovým orgánem nad chodem PR Klubu je Revizní rada volená na každoročním Shromáždění členů rovněž na dva roky. Provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života PR Klubu.

Předsedkyně rady
Alexandra Ruberová

ruberova@prklub.cz

Jednatelka společnosti CONSO EMINENS

Členka rady
Simona Kijonková

kijonkova@prklub.cz

Jednatelka společnosti Zásilkovna.cz

Členka rady
Lucie Zaki

zaki@prklub.cz

Marketing Communication Manager Solek Group

Stanovy

Detaily ohledně fungování najdete přímo ve stanovách PR Klubu. Ke stažení zde.

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si toho, že jste s námi a chceme, abyste věděli, že Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě, jinými slovy s Vašimi osobními údaji nakládáme s nejvyšší mírou ochrany a v souladu s platnými a účinnými předpisy na ochranu osobních údajů. V dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů" naleznete všechny potřebné informace, které s tímto tématem souvisí. 

Etický kodex IPRA

Etický kodex IPRA závazný pro PR profesionály, členy PR Klubu

PR Klub vyzývá své členy k dodržování a chování se v souladu s etickým kodexem PR Klubu. Ten je shodný s Etickým kodexem IPRA, který byl přijat v roce 2011 jako prohlášení o profesionálním a etickém chování členů Mezinárodní Asociace Public Relations a je doporučen odborníkům z oblasti  public relations po celém světě.

Etický kodex IPRA je základním nástrojem profesionálních oborových standardů napříč celým světem. Ač směřuje k public relations profesionálům, rozhodně musí být respektovaný i ostatními účastníky procesu a to od bloggerů přes novináře až po pracovníky ve vedoucích pozicích.

Čeští profesionálové sdružení v PR Klubu by tedy měli být a zajisté i jsou nositeli těchto etických norem, které sice nemají vymahatelnou podobu, zároveň jsou však standardem pro jasné určení, jak se profesně chovat a budovat profesionální trh.

V případě, že shledáte na trhu skutečnosti, které nejsou v souladu s těmito standardy, prosíme, využijte možností, jak je uplatnit v praxi, a to i odbornou diskuzí v rámci PR Klubu.

Kodex sjednocuje Benátský kodex z roku 1961, Athénský kodex z roku 1965 a Bruselský kodex z roku 2007.

Při vykonávání činnosti public relations musí odborníci:

1. Dodržovat
Dodržovat zásady Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv;

2. Čestnost
Jednat čestně a bezúhonně za všech okolností tak, aby byla zajištěna a uchována důvěra těch, s nimiž odborník přijde do kontaktu;

3. Dialog
Usilovat o vytvoření morálních, kulturních a intelektuálních podmínek pro dialog a uznat práva všech zúčastněných stran obhajovat svoji pozici a vyjadřovat své názory;

4. Transparentnost
Být otevření a transparentní  při udávání svých jmen, organizací a zájmů, které zastupují;

5. Konflikt
Vyhýbat se profesionálním střetům zájmů a informovat dotčené strany o takových konfliktech v případě jejich výskytu;

6. Důvěrnost
Respektovat důvěrnost poskytnutých informací;

7. Přesnost
Přijmout veškerá přiměřená opatření k zajištění pravdivosti a přesnosti všech poskytovaných informací;

8. Nepravdivost
Vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby nebyly úmyslně šířeny nepravdivé nebo zavádějící informace, vykonávat náležitou péči, aby se zabránilo provedení takových činů neúmyslně a případně zajistit okamžitou nápravu takového činu;

9. Podvod
Nezískávat informace podvodným či nečestným způsobem;

10. Zveřejnění
Nevytvářet a nevyužívat jakékoliv organizace, které navzdory svým prohlášením ve skutečnosti slouží nezveřejněným zájmům;

11. Zisk
Neprodávat za účelem dosažení zisku třetím stranám kopie dokumentů získaných od veřejných úřadů;

12. Odměna
Při poskytování profesionálních služeb nepřebírat v žádné podobě platby související s těmito službami od nikoho jiného než od zadavatele;

13. Stimul
Přímo ani nepřímo nenabízet ani nepředávat žádný finanční nebo jiný stimul veřejným zástupcům, médiím, nebo jiným zúčastněným stranám;

14. Vliv
Nenavrhovat ani neprovádět žádné kroky, které by představovaly nepatřičný vliv na veřejné zástupce, média, nebo jiné zúčastněné strany;

15. Konkurence
Nepoškozovat úmyslně profesionální pověst jiného odborníka;

16. Přetahování
Nesnažit se získat si zákazníka jiného odborníka klamavými prostředky;

17. Zaměstnanost
V případě zaměstnání pracovníků orgánů veřejné správy nebo konkurentů se postarat o dodržování pravidel a požadavků na zachování důvěrnosti těchto organizací;

18. Kolegové
Dodržovat tento kodex ve vztahu k ostatním členům IPRA a odborníkům v oblasti public relations po celém světě.

Přijato Radou IPRA dne 5. listopadu 2010
Originální znění zde: https://www.ipra.org/member-services/code-of-conduct/

© PR Klub z.s., web vytvořil Kapesní svět