O nás

PR Klub vznikl v roce 1998 jako součást Asociace Public Relations Agentur (APRA). Jeho cílem od počátku bylo sdružovat profesionály, stejně jako studenty či další zájemce o tento obor, umožnit jim vzájemné setkávání a napomáhat prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích aktivit k jejich profesnímu růstu. PR Klub je od roku 2001 až do současnosti samostatnou neziskovou organizací. Veškeré informace jsou dostupné na těchto webových stránkách nebo na e-mailu: tajemnice@prklub.cz.

Exekutiva

Výkonná ředitelka
Adéla Ivan Jansová

reditelka@prklub.cz
+420 734 393 071

Tajemnice
Daniela Příhodová

tajemnice@prklub.cz
+420 604 121 317

Produkční
Lucie Pastuchová

info@prklub.cz
+420 731 637 661

Výkonný výbor

Vedení PR Klubu je dle platných stanov v rukou Výkonného výboru složeného z členů PR Klubu. Funkční období Výkonného výboru je dvouleté. Z důvodu zachování informační a pracovní kontinuity je každý rok volena shromážděním členů jen část tohoto řídicího orgánu. V čele Výkonného výboru stojí jeho předseda či předsedkyně, kterého / kterou si volí členové Výkonného výboru mezi sebou.

Složení orgánů platné od 21. 6. 2017:

Předseda
Petr Langer

petr.langer@prklub.cz
+420 723 303 473

Spolumajitel agentury Kapesní svět

Členka výboru
Alžběta Fridrichová

alzbeta.fridrichova@prklub.cz

Ředitelka a spolumajitelka agentury ADison

Místopředseda
Jan Osúch

jan.osuch@prklub.cz
+420 773 692 234

PR ředitel společnosti Travel Advance

Členka výboru
Jitka Housková

jitka.houskova@prklub.cz

Integrated Communications Specialist SAP ČR

Člen výboru
Pavel Vlček

pavel.vlcek@prklub.cz

PR manažer mBank 

Poradní panel

Předsedkyně poradního panelu
Gabriela Bechynská

gabriela.bechynska@prklub.cz

Corporate & Governance Affairs Manager CZ/SK, Mondelez Europe

Revizní rada

Dozorovým orgánem nad chodem PR Klubu je Revizní rada volená na každoročním Shromáždění členů rovněž na dva roky. Provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života PR Klubu.

Předsedkyně rady
Alexandra Ruberová

ruberova@prklub.cz

Jednatelka společnosti CONSO EMINENS

Členka rady
Simona Kijonková

kijonkova@prklub.cz

Jednatelka společnosti Zásilkovna.cz

Členka rady
Lucie Zaki

zaki@prklub.cz

Marketing Communication Manager Solek Group

Stanovy

Detaily ohledně fungování najdete přímo ve stanovách PR Klubu. Ke stažení zde.

Etický kodex IPRA

Etický kodex IPRA závazný pro PR profesionály, členy PR Klubu

PR Klub vyzývá své členy k dodržování a chování se v souladu s etickým kodexem PR Klubu. Ten je shodný s Etickým kodexem IPRA, který byl přijat v roce 2011 jako prohlášení o profesionálním a etickém chování členů Mezinárodní Asociace Public Relations a je doporučen odborníkům z oblasti  public relations po celém světě.

Etický kodex IPRA je základním nástrojem profesionálních oborových standardů napříč celým světem. Ač směřuje k public relations profesionálům, rozhodně musí být respektovaný i ostatními účastníky procesu a to od bloggerů přes novináře až po pracovníky ve vedoucích pozicích.

Čeští profesionálové sdružení v PR Klubu by tedy měli být a zajisté i jsou nositeli těchto etických norem, které sice nemají vymahatelnou podobu, zároveň jsou však standardem pro jasné určení, jak se profesně chovat a budovat profesionální trh.

V případě, že shledáte na trhu skutečnosti, které nejsou v souladu s těmito standardy, prosíme, využijte možností, jak je uplatnit v praxi, a to i odbornou diskuzí v rámci PR Klubu.

Kodex sjednocuje Benátský kodex z roku 1961, Athénský kodex z roku 1965 a Bruselský kodex z roku 2007.

Při vykonávání činnosti public relations musí odborníci:

1. Dodržovat
Dodržovat zásady Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv;

2. Čestnost
Jednat čestně a bezúhonně za všech okolností tak, aby byla zajištěna a uchována důvěra těch, s nimiž odborník přijde do kontaktu;

3. Dialog
Usilovat o vytvoření morálních, kulturních a intelektuálních podmínek pro dialog a uznat práva všech zúčastněných stran obhajovat svoji pozici a vyjadřovat své názory;

4. Transparentnost
Být otevření a transparentní  při udávání svých jmen, organizací a zájmů, které zastupují;

5. Konflikt
Vyhýbat se profesionálním střetům zájmů a informovat dotčené strany o takových konfliktech v případě jejich výskytu;

6. Důvěrnost
Respektovat důvěrnost poskytnutých informací;

7. Přesnost
Přijmout veškerá přiměřená opatření k zajištění pravdivosti a přesnosti všech poskytovaných informací;

8. Nepravdivost
Vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby nebyly úmyslně šířeny nepravdivé nebo zavádějící informace, vykonávat náležitou péči, aby se zabránilo provedení takových činů neúmyslně a případně zajistit okamžitou nápravu takového činu;

9. Podvod
Nezískávat informace podvodným či nečestným způsobem;

10. Zveřejnění
Nevytvářet a nevyužívat jakékoliv organizace, které navzdory svým prohlášením ve skutečnosti slouží nezveřejněným zájmům;

11. Zisk
Neprodávat za účelem dosažení zisku třetím stranám kopie dokumentů získaných od veřejných úřadů;

12. Odměna
Při poskytování profesionálních služeb nepřebírat v žádné podobě platby související s těmito službami od nikoho jiného než od zadavatele;

13. Stimul
Přímo ani nepřímo nenabízet ani nepředávat žádný finanční nebo jiný stimul veřejným zástupcům, médiím, nebo jiným zúčastněným stranám;

14. Vliv
Nenavrhovat ani neprovádět žádné kroky, které by představovaly nepatřičný vliv na veřejné zástupce, média, nebo jiné zúčastněné strany;

15. Konkurence
Nepoškozovat úmyslně profesionální pověst jiného odborníka;

16. Přetahování
Nesnažit se získat si zákazníka jiného odborníka klamavými prostředky;

17. Zaměstnanost
V případě zaměstnání pracovníků orgánů veřejné správy nebo konkurentů se postarat o dodržování pravidel a požadavků na zachování důvěrnosti těchto organizací;

18. Kolegové
Dodržovat tento kodex ve vztahu k ostatním členům IPRA a odborníkům v oblasti public relations po celém světě.

Přijato Radou IPRA dne 5. listopadu 2010
Originální znění zde: https://www.ipra.org/member-services/code-of-conduct/

© PR Klub z.s., web vytvořil Kapesní svět